Ako bude fungovať verejná prešetrovacia komisia

Oxfordský profesor Timothy Garton Ash vo svojej eseji o páde železnej opony v Strednej Európe spomína, ako tri dekády dozadu tvrdil, že musí vzniknúť niečo ako “komisia pre odhalenie pravdy.”

K čomu by taká komisia slúžila? Podľa neho predovšetkým k objektívnemu pomenovaniu temných stránok minulosti a k vyrovnaniu sa s ňou. A k poučeniu sa a k náprave napáchaný chýb a krívd, dodal by som ja. Katarzia, po ktorej nenasleduje zmena správania, nemá zmysel. 

Myšlienkou zriadenia takejto komisie sme sa v Progresívnom Slovensku zaoberali už pred rokom a máme ju aj v našom koaličnom volebnom programe Bod zlomu, ktorý sme predstavili v septembri. Bahno, ktoré sa vyplavilo z Kočnerovej Threemy, sa stalo dôvodom, aby sme nečakali na voľby, ale aby sme už dnes verejnosť aj politických partnerov presvedčili o potrebe zavedenia inštitútu verejnej prešetrovacej komisie (VPK). Ako by mala komisia fungovať? 

Právomoci komisie

V prvom rade treba povedať, že komisia nemá nahrádzať orgánny činné v trestnom konaní, ale dohliadať, čo pri konkrétnej kauze robia, spätne prešetrovať ich činnosť, atď. Užitočnosť VPK sa dá najlepšie pochopiť pri pohľade na jej kompetencie, ktoré by mali byť nasledovné:

 • Predvolávať predstaviteľov štátnych orgánov, samospráv, právnických osôb a súkromných osôb na vypočutie, ktoré nebude verejné iba v prípade, keď tomu bude stáť zákonná prekážka, alebo by verejné vypočutie mohlo ohroziť prebiehajúce trestné konanie či výsledok činnosti občianskej prešetrovacej komisie.
 • Ukladať sankcie osobám predvolaným na vypočutie, ktoré sa na predvolanie nedostavili a možnosť požiadať políciu o predvedenie osoby, ktorá sa nedostaví na výsluch 
 • Vyžadovať k nahliadnutiu a preskúmaniu dokumenty (originály alebo ich kópie) od štátnych orgánov, podnikov vo vlastníctve štátu alebo samospráv a požadovať vysvetlenia (písomne alebo ústne). 
 • Požadovať od orgánov činných v trestnom konaní informácie, či a ako v prípadoch, kde existuje podozrenie zo spáchania trestného činu, konajú. (V prípade, ak by takáto informácia mohla ohroziť naplnenie účelu prebiehajúceho trestného konania, komisia alebo jednotliví členovia komisie takto poskytnutú informáciu nesmú zverejniť ani poskytnúť inej osobe.)
 • Ak v prípade (alebo v súvisiacich prípadoch) bolo v minulosti vedené trestné konanie alebo súdne konanie, v ktorom došlo k meritórnemu rozhodnutiu, komisia bude mať právo vyžadovať si kompletný vyšetrovací spis (vrátene príloh a ostatného spisového materiálu) alebo súdny spis k nahliadnutiu a preskúmaniu 
 • Zverejniť rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní a súdov (alebo ich časti)
 • Na základe priebežných zistení dávať podnety príslušným orgánom (PMÚ, ÚVO, Finančná správa a pod.), aby začali konať alebo prijali opatrenia
 • Iniciovať vnútorné audity, kontrolné, inšpekčné alebo revízne postupy a priebežne sa oboznamovať s ich výsledkami a dávať podnety na ďalší postup 
 • Dať podnet na vyšší stupeň prokuratúry v prípade, že zistí pochybenia vyšetrovateľa alebo prokuratúry v ukončenom prípade 
 • Na základe zistených skutočností dať príslušným orgánom a inštitúciám odporúčanie na prijatie konkrétnych opatrení, ktoré by v budúcnosti mohli zamedziť zopakovaniu prípadu 
 • Navrhnúť príslušnému štátnemu orgánu, aby sa poškodenému v prípade ospravedlnil, aby mu vyplatil odškodné.

Brzdy a protiváhy  

VPK sa zriaďuje ku konkrétnemu prípadu, resp. problematike. Nie je to teda stála komisia, ale dočasná, s presne vymedzeným mandátom. Komisia sa ustanoví vtedy, ak niektorý zo zákonom stanovených subjektov podá návrh na jej zriadenie a návrh bude schválený. V návrhu na zriadenie komisie musí byť uvedené, čím sa komisia má zaoberať a v akom časovom horizonte musí dospieť k záveru.

Návrh na ustanovenie občianskej prešetrovacej komisie spolu s vymedzením jej mandátu bude môcť podať: 

 • Prezident SR 
 • Skupina poslancov Národnej rady 
 • Občania prostredníctvom petície, ktorú podpíše v zákonej lehote 50-tisíc ľudí

Pri príprave nášho návrhu sme sa zamýšľali, ako zabezpečiť, aby sa inštitút VPK nezneužíval a aby povedzme poslanci vládnej koalície v priebehu jedného volebného obdobia nezriadili tri komisie, ktorých jediným zmyslom bude šikonovať opozíciu. Vymysleli sme preto niekoľko bŕzd, ktoré by takémuto scenáru mali zabrániť.

V prípade schvaľovania návrhu na zriadenie verejnej prešetrovacej komisie bude platiť, že ak návrh podá prezident/-ka SR, komisia sa zriadi, ak za návrh zahlasujú tri pätiny/nadpolovičná väčšina všetkých poslancov NR SR alebo ho prostredníctvom petície podporí 50-tisíc občanov. Ak by zriadenie VPK iniciovali a schválili poslanci, komisia sa zriadi iba v prípade, ak návrh následne schváli aj prezident/-ka alebo občania v petícii. A obdobne, v prípade iniciatívy zo strany občanov formou petície, sa komisia zriadi, ak túto iniciatívu podporí aj hlava štátu alebo tri pätiny/nadpolovičná väčšina poslancov parlamentu. 

Kto bude v komisii sedieť 

V súčasnosti rátame s tým, že komisia by mala päť členov. Právo podať návrh na vymenovanie za člena komisie bude mať prezident/-ka SR; verejný ochranca práv; poradný orgán vlády v oblasti mimovládnych organizácií a rozvoja občianske spoločnosti; predseda poslaneckého klubu niektorej zo strán vládnej koalície, ktorý ako prvý získa pre nomináciu podpisy väčšiny predsedov klubov strán vládnej koalície; predseda poslaneckého klubu niektorej z opozičných strán, ktorý ako prvý získa pre nomináciu podpisy väčšiny predsedov klubov opozičných strán. Už zriadená komisia si bude môcť vybrať aj odborných poradcov, ktorí jej pomôžu naplniť jej misiu.

Zároveň sme presvedčení, že zriadenie komisie bude mať zmysel a výsledky iba vtedy, keď v nej budú sedieť dôveryhodní a schopní ľudia. Dá sa to docieliť tak, že nominácie na členov komisie budú podliehať určitým kritériám. V našom návrhu dnes uvažujeme, aby o členovi komisie platilo, že:

 • je štátnym občanom Slovenskej republiky,
 • je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je bezúhonný,
 • posledné tri roky nevykonával funkciu prezidenta Slovenskej republiky, poslanca národnej rady, poslanca Európskeho parlamentu, člena vlády, predsedu, vedúceho, riaditeľa alebo podpredsedu ostatného ústredného orgánu, štátnej správy alebo orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, štátneho tajomníka, verejného ochrancu práv, generálneho tajomníka služobného úradu, predsedu samosprávneho kraja, primátora alebo starostu, 
 • nebol priamo alebo nepriamo účastný v prípade, ktorým sa komisia bude zaoberať, v tej miere, ktorá by vyvolávala akékoľvek pochybnosti o jeho nestrannom pôsobení v komisii, a 
 • svojím doterajším pôsobením v osobnom, verejnom a profesijnom živote dáva záruku, že bude svoju funkciu člena občianskej prešetrovacej komisie bude vykonávať riadne, čestne a zodpovedne.

Ak stanovíme, že človek navrhnutý na člena komisie má spĺňať tieto alebo iné kritériá, potom je ešte na diskusiu, či by návrh na vymenovanie za člena komisie nemal aj niekto posúdiť a formálne navrhnutých kandidátov na člena vymenovávať.

Myšlienka akýchsi vyšetrovacích výborov nie je nová. Existujú vo viacerých štátoch – vo Veľkej Británii, Írsku, Kanade, Poľsku či Francúzsku. Toto je náš návrh, ako by verejná prešetrovacia komisia mohla fungovať na Slovensku, kde politická kultúra ešte nie je taká, aby sme právomoc zriadiť ju dali napr. vláde, ako je to v Británii. 

Bez pravdy neexistuje spravodlivosť 

Netvrdíme, že verejné prešetrovacie komisie same o sebe nastolia na Slovensku právny štát a urobia z našej republiky vzorovú demokraciu, v ktorej fašisti a gauneri Kočnerovej úrovne nenájdu uplatnenie. Nie, to sa podarí až vtedy, keď dnes existujúce inštitúcie budú nezávislé, odvážne a profesionálne fungujúce. No aj v takom prípade bude dochádzať k zlyhaniam jednotlivcov a koordinácia týchto inštitúcií pri hľadaní pravdy môže byť ťažkopádna, keďže sú to inštitúcie štátne. Preto potrebujeme mimoriadny nástroj, ktorý bude schopný vykompenzovať chyby systému. 

Tridsať rokov robili politici hrubé čiary za zlyhaniami predchodcov či svojimi vlastnými. Niektorí ľudia si už na to aj zvykli. Som presvedčený, že táto tradícia ohrozuje budúcnosť Slovenska a musíme s ňou čo najskôr skončiť. A aj prostredníctvom verejných prešetrovacích komisií sa častejšie usilovať potrestať vinníkov a dopátrať pravdy. Pretože bez pravdy neexistuje spravodlivosť. A bez spravodlivosti neexistuje dôvera v štát.

Ak chcete sledovať, ako sa nám darí v presadzovaní myšlienky zaviesť inštitút verejnej prešetrovacej komisie, prihláste sa na odber newslettera alebo ma sledujte sledujte na facebooku.